Członkowie NSZZ „Solidarność” zgodnie z prawem związkowym otrzymują w określonych sytuacjach wsparcie finansowe ze swojej organizacji związkowej. 
Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku wypłaca następujące zasiłki statutowe:

  • zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – członkowi Związku, na każde urodzone dziecko, w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko zasiłek wypłacany jest w podwójnej wysokości,
  • zasiłek z tytułu adopcji dziecka członkowi Związku na każde adoptowane dziecko,
  • zasiłek z tytułu śmierci członka Związku wypłacany przez organizację zmarłego członka Związku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie będącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku,
  • zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny wypłacany wszystkim uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek.

Uprawnienia do zasiłków ustala się na podstawie przedłożonych przez członka Związku  w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów – akt urodzenia, akt zgonu (dokument określający stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku – na podstawie złożonego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłków wymienionych powyżej ustala władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, z tym że kwoty najniższe ustalone dla każdego z tych zasiłków nie mogą być mniejsze od minimalnych wysokości zasiłków statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.

Prawo do zasiłków związkowych przysługuje członkowi NSZZ „Solidarność” po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do Związku.

Oprócz zasiłków statutowych mogą być wypłacane członkom Związku (w miarę posiadanych środków, przy zachowaniu zasady samowystarczalności finansowej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku) zapomogi, których wysokość i zasady przyznawania uchwala władza wykonawcza danej organizacji.

Uchwała Nr 6/18
KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16.04.2018 r.

Komisja Zakładowa postanawia przyznawać zasiłki statutowe członkom Organizacji w wysokości:

- urodzenie dziecka lub adopcja dziecka           – 250 zł,
- zgon członka Związku                                        – 400 zł,
- zgon członka rodziny członka Związku          – 200 zł.

Zasiłki będą wypłacane po przedstawieniu odpowiednich dokumentów (akt urodzenia, akt zgonu, dokument określający stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku – na podstawie złożonego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku. Warunki otrzymania zasiłków statutowych określa  Uchwała NR 5 XIX KZD ws. działalności statutowej Związku.